Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort volgens de wet een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR ziet vooral toe op de deugdelijkheid van het beleid op schoolniveau met recht van instemming of advies. De belangrijkste taken van de MR zijn:

- Belangenbehartiging van alle bij de school betrokkenen
- Het mede vorm geven van beleid op schoolniveau
- Advisering van de directie
- Desgevraagd ondersteunen van de OV

Medezeggenschapsraad 2023-2024

Oudergeleding: Jan Bosch en Dorien Aarts
Personeelsgeleding: Lisa Vleeschhouwer en Anne Joren Buwalda
De directeur is tijdens de bijeenkomsten beschikbaar voor advisering.

E-mail: mrobsopedobbe@elanowg.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het bestuursbeleid van Elan Onderwijsgroep wordt besproken en goedgekeurd in de GMR. In deze raad hebben ouders en personeelsleden van verschillende scholen van Elan Onderwijsgroep zitting. Ook de leden van de GMR worden gekozen door de ouders en personeelsleden van de scholen binnen Elan Onderwijsgroep.