Ouderbijdrage

Voor de ondersteuning van schoolactiviteiten en voor de organisatie van enkele feestelijke activiteiten zoals de viering van het Sinterklaas- en kerstfeest vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan u.

Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat wordt elke betaling zeer op prijs gesteld.Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

We hebben als OR besloten om de ouderbijdrage dit schooljaar te verlagen, omdat wij door de Corona het afgelopen jaar minder uitgaven hadden.

De gevraagde bedragen zijn voor dit schooljaar vastgesteld op €20,00 voor het oudste kind op school en voor elk volgende kind vragen wij dit jaar ook €20,00.De bijdrage voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen op onze school is een bedrag naar rato per maand.

Over de betaling van de bijdrage ontvangt u in de loop van het schooljaar bericht via onze nieuwsbrief.

Van de bijdrage worden o.a. betaald: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, laatste schooldag, dorpsfeest, afscheid, lief en leed e.d.

Kindpakket

Heeft u een laag inkomen? Via het kindpakket kunt u een bijdrage aanvragen voor schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor bijvoorbeeld de sport of muziekvereniging en sportattributen.

https://www.kindpakket.nl/